REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „HOLISTIC SOUL SP. Z O.O”

 

 Słownik pojęć:

„Sklep internetowy” – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.holisticsoul.pl prowadzony przez spółkę Holistic Soul z siedzibą w Mrągowie (zwaną w dalszej części jako: „Sprzedawca”) przy ul.  Piaskowej 4G/36, 11-700 Mrągowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000900788, NIP: 7182158034, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na umieszczane tam Towary;

Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego i dokonuje za jego pośrednictwem Zamówienia;

Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

„Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta” – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

„Sprzedawca” – Holistic Soul Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000900788, NIP: 7182158034,
 e-mail:biuro@holisticsoul.pl, prowadząca Sklep internetowy;

„Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.holisticsoul.pl.
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie internetowej, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§2
KORZYSTANIE ZE STRONY

 

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na stronie www.holisticsoul.pl jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania ze Strony internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony internetowej oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§3

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https:// www.holisticsoul.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://www.holisticsoul.pl, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. 
 3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 
 4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 

§4

CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, bez kosztów dostawy.
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia.
 3. Formy płatności:
 • Przelew na konto bankowe Sprzedawcy: 46 1020 1332 0000 1802 1286 0302,
 • Płatność online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez
  https://www.przelewy24.pl
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest https://www.przelewy24.pl
 • Płatności kartami płatniczymi typu: Mastercard, Visa.
 • Płatności w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy Klient powinien dokonać w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty, a jeżeli pomimo przypomnienia płatność nie zostanie dokonana przez koleje 3 dni od przypomnienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 1. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

 

§5

WYSYŁKA TOWARU

 

 1. Termin realizacji wysyłki Towaru wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Zamówienia, chyba, że podczas składania Zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.
 2. Wysyłka Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cennik wysyłek wskazany został na www.holisticsoul.pl w zakładce „DOSTAWA, PŁATNOŚCI, ZWROTY”. Cennik ten dotyczy wyłącznie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty wysyłki są doliczane do ceny nabytych Towarów w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych Towarów, w zależności od wyboru Klienta, odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu lub Punktu odbioru.
 6. Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wysyłki międzynarodowej, po wcześniejszej indywidualnej wycenie w zależności od destynacji.
 7. Cennik wysyłek jest obowiązujący w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w dowolnej chwili zmienić cennik wysyłek, przy czym ceny zaakceptowane przez Klienta w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (np. wskazanie błędnych danych, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem wysyłek.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient będący konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. ul. Piaskowa 4G/36, 11-700 Mrągowo, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: biuro@holisticsoul.pl
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta objął Towar w posiadanie.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt zakupionych Towarów bez kosztów wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 7. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: ul. Piaskowa 4G/36, 11-700 Mrągowo.

 

 

§7

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient zgłasza na piśmie na adres: ul. Piaskowa 4G/36, 11-700 Mrągowo albo drogą mailową pod adresem: biuro@holisticsoul.pl lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 3. W zgłoszeniu reklamacji, Klient powinien zamieścić:

- numer zamówienia,

- data zakupu,

- zdjęcie uszkodzonego produktu,

- opis wady.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia.
 2. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: ul. Piaskowa 4G/36, 11-700 Mrągowo.

§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie internetowej przez jej użytkowników.
 2. Sprzedawca nieustannie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania witryny, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jej wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
 3. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku Strony dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

 1. Produkty marki Holistic Soul Sp. z o.o. tworzone są z naturalnych surowców. Producent w specyfikacji poszczególnych produktów marki Holistic Soul Sp. z o.o. informuję o składzie danego produktu, sposobie jego użytkowania oraz ewentualnych działaniach niepożądanych mogących wystąpić z uwagi na naturalny skład produktu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie, regulamin, a także politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, wobec czego prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

 

§9
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Informacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności

 

§10
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Strony internetowej posiada Administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na Stronie.
 2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Stronie stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 3. Prawem autorskim chronione są również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Stronie, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

 

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, należy przesyłać na adres e-mail: biuro@holisticsoul.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie.